ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ :

งานพัฒนาธุรกิจ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
143 อาคาร INC 2 (B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0 2117 6500 ต่อ 6621  Email: bitt-bdv@nanotec.or.th