ด้านการผลิตเครื่องสำอาง

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) Cosmetic Production Plant (Pilot Scale) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยจากงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (Cosmetic GMP) เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกในเขตการค้าเสรีอาเซียน ปัจจุบันเปิดให้บริการและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • บริการทดลองผลิต (trial production) เพื่อทำต้นแบบ (prototype) ของผลิตภัณฑ์
  • บริการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร
  • บริการผลิตนาโนเวชสำอาง รวมทั้งเวชสำอางและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • พัฒนาคุณภาพเวชสำอางและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
  • บริการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร

บริการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร เป็นการทำให้สารสกัดสมุนไพรมีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอางหรือเวชสำอาง

การให้บริการขั้นต่ำ

– การทดลองผลิต (Trial Production) เพื่อทำต้นแบบ (Prototype) ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม/Batch
– การผลิต (Production) เพื่อนำไปใช้งาน ผลิตได้ครั้งละ 10 ถึง 100 กิโลกรัม/Batch

เงื่อนไขการผลิต

– วัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นอนุภาคนาโนสมุนไพร ต้องเตรียมในลักษณะเป็น emulsion หรือ suspension
– ถ้าให้โรงงานเตรียมให้ ต้องส่งสูตรแม่บท (Master Formula) การเตรียม และวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้ให้โรงงาน

  • บริการผลิตนาโนเวชสำอาง เวชสำอางและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

บริการผลิตนาโนเวชสำอาง รวมทั้งเวชสำอางและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะของตัวยา (Bulk) หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Product)

การให้บริการขั้นต่ำ

– การทดลองผลิต (Trial Production) เพื่อทำต้นแบบ (Prototype) ครั้งละไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม/Batch
– การผลิต (Production) เพื่อเป็นตัวอย่างหรือจำหน่าย ผลิตได้ครั้งละ 10 ถึง 100 กิโลกรัม/Batch

เงื่อนไขการผลิต

– ถ้าเป็นการทดลองผลิต ต้องมีสูตรแม่บท (Master Formula) กรณีที่เป็นสูตรจากห้องปฏิบัติการ (Lab Formula) จะต้องนำมาแปลงเป็นสูตรแม่บท (Master Formula) ของโรงงานก่อน
– ถ้าเป็นการผลิต ต้องใช้สูตรแม่บท (Master Formula) ของโรงงาน

  • พัฒนาคุณภาพเวชสำอางและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

บริการปรับสูตรสำหรับลูกค้าที่มีสูตรแม่บทอยู่แล้วและต้องการปรับสูตรให้ตรงกับความต้องการมากกว่าเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กรณีนี้จะไม่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาใหม่ ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ NANOTEC มีหน่วยงานวิจัยเพื่อรองรับเช่นเดียวกัน

  • วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์

บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบที่โรงงานกำหนด ดังนี้

– วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ (ค่า pH, ความหนืด)
– วิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา-Aerobic plate count (APC)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด :

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ :

งานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
143 อาคาร INC 2 (B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0 2117 6500 ต่อ 6610 Email: bitt-ind@nanotec.or.th