วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : Vision

เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีชั้นนำ  ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและมนุษยชาติ

พันธกิจ : Mission

ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศและสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ให้กับภาคการผลิต  อันจะนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐานสำคัญของประเทศไทย  ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


 วัฒนธรรมการทำงาน : NANOTEC Work Culture


  • National Importance: ทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  รวมทั้งเป็นฐานและทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและสร้างนักนาโนเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน
  • International Excellence: ดำเนินการวิจัย บริการ และสนับสนุน อย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทียบกันได้กับองค์กรชั้นเยี่ยมในระดับนานาชาติ
  • Global Visibility: ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์  รับรู้  และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


 เป้าประสงค์ : Goals


  • วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีในระดับนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ผลักดันนโยบาย และกลยุทธ์ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
  • ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณะชน
  • ผลิตและผลักดันการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเพื่อการพัฒนานาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนานาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีของประเทศ