ผู้บริหารศูนย์

 

  

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร. สุธี  ผู้เจริญชนะชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ