เครือข่ายร่วมวิจัยในประเทศ

  โครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศ

ด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 2

        โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี (TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Flagship) ของ ศน. โดยเป็นการสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในลักษณะพันธมิตรระหว่างศูนย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทาง ศน. และ มหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนงบประมาณในจำนวนที่เท่าๆ กัน ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันวิจัย/พัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งตรงกับทิศทางของประเทศ สร้างความเป็นเลิศพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้จริง การผลิตทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การวิจัยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรในภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1.เพื่อสร้างและสนับสนุนกลุ่มวิจัยเฉพาะทางให้เป็นเลิศในด้านที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและ TRM ของ ศน. อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัยที่เป็นเลิศและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรวิจัย

2.เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงงานวิจัยภายใน ศน.กับกลุ่มวิจัยเฉพาะทางให้เป็นหัวข้อวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ระดับประเทศและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง

3.สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยเฉพาะทางที่เป็นเลิศในเครือข่าย ให้ดำเนินการสอดคล้องกับ TRM และเพื่อลดความซ้ำซ้อนในงานวิจัย

 

โครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี

ตามมติกรรมการบริหาร ศน. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีมติให้จัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายฯ จำนวน 9 แห่ง ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2561)                                                                                                                                       ประกอบด้วย 8 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.ศิริราช ม.มหิดล, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.มหิดล,     ม.สงขลานครินทร์, ม.ลาดกระบัง, ม.ธนบุรี และ ม.สุรนารี จัดตั้งโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี (Technology Road Map : TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้าของศูนย์นาโนเทค โดยเป็นการสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในลักษณะพันธมิตรระหว่างศูนย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัย เป็นโครงการในระยะเวลา 5 ปี (2556-2561)

 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่ 143 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B

ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 7100 โทรสาร 0 2564 6985

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารเทคโนโลยีฐาน e-mail : pts@nanotec.or.th