คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ

นายไพรัช  ธัชยพงษ์
(ประธานกรรมการ)

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
(รองประธานกรรมการ)

นายเขมทัต สุคนธสิงห์
(กรรมการ)

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
(กรรมการ)

นายจำรัส ลิ้มตระกูล
(กรรมการ)

นายนฤตม์ เทอมสถีรศักดิ์
(กรรมการ)

นางวิไลพร เจตนจันทร์
(กรรมการ)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
(กรรมการ)

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
(กรรมการ)

นายวินิต อัศวกิจวิรี
(กรรมการ)

นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์
(กรรมการ)

นางสาวรัชนี เครือรัตน์
(กรรมการ)

นางสาววรรณี ฉินศิริกุล
(กรรมการ และเลขานุการ)

นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย
(กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ)