ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

พัฒนาประเทศไทย ด้วยนาโนเทคโนโลยี

NANOTEC Strategic Cluster

งานด้านวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง
การพัฒนาวัสดุนาโนเฉพาะทางเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้น การประยุกต์ใช้งานด้าน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
งานด้านการเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยการดัดแปลงโครงสร้างและพื้นผิว รวมทั้งการ เตรียมนาโนคอมพอสิตี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย ร่วมกับการจัดการสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานด้านนาโนเพื่อชีวิตและสุขภาพ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยโดยใช้โมเลกุลเป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําส่งยาชนิดใหม่และเวชสำอางจากการใช้ประโยชน์ ด้วยสารจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย เพื่อการประยุกต์ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และเวชสําอาง
งานด้านมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม
การวิจัยและพัฒนาทางด้านมาตรวิทยาและความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบระดับนาโน การพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเชิงวิศวกรรม เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการผลิตสินค้าและบริการในด้าน คุณภาพและมาตรฐานต่างๆในระดับสากล
งานด้านการพัฒนาวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน
การพัฒนาและออกแบบ วัสดุ โครงสร้าง และระบบในระดับนาโนด้วยวิธีการคำนวณ ทางเคมีคอมพิวเตอร์ผ่านการสร้างแบบจำลองและการประเมินเชิงวิศวกรรมผ่านการ สร้างต้นแบบและระบบนำร่องสำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านพลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยา ประสิทธิภาพสูงและระบบตรวจวัดแบบจำเพาะ เพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

วิเคราะห์ทดสอบด้านนาโน
ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับภาคการผลิตสินค้าและบริการ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำหน่าย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำหน่าย หมายถึงการให้ความรู้ การบรรยายผ่านภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 7100
แฟกซ์ : 0 2117 6701
Terms of Service | Privacy Policy