งานประชุมวิชาการเครือข่ายนาโนพลัส ประจำปี ๒๕๕๕ ในหัวข้อ นาโนกับธรรมชาติ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายนาโนพลัส  :  นาโนกับธรรมชาติ  (Nanoplus+ Network Conference 2012 : Nano and Nature) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕  ณ   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒

กิจกรรมภายในงาน

• เสวนาพิเศษ “บทบาทและความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้นาโนเทคโนโลยีสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย”

• ปาถกฐา “ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนาโนเทคโนโลยีของประเทศ”

• กิจกรรมเวทีกลาง

• นิทรรศการ

• ประกวดโครงงานนาโนเทคโนโลยีรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

• อบรมเชิงปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี  < application >

ศึกษารายละเอียดโครงการฯ <Click here >

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จุฑารัตน์ / มณิฐชญาณ์

งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก   โทร. ๐๒ ๕๖๔ ๗๑๐๐ ต่อ ๖๖๐๘ – ๙

อีเมล์ jutharat@www2.nanotec.or.th , manitchaya@www2.nanotec.or.th